Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19944
Title: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn (2016 - 2018): Khoá luận tốt nghiệp
Authors: Vũ, Thị Hồng
Phạm, Ngọc Khanh (GVHD)
Keywords: Tín dụng
Ngân hàng thương mại
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19944
Appears in Collections:Ngành Quản trị kinh doanh (KLTN-BVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vu-Thi-Hong.pdf2,78 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.