Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19941
Title: Một số giải pháp đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho công ty cổ phần đầu tư và vật liệu xây dựng Sài Gòn IMC: Khoá luận tốt nghiệp
Authors: Thạch, Mai Hoan
Võ, Thị Thu Hồng (GVHD)
Keywords: Nguồn nhân lực
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19941
Appears in Collections:Ngành Quản trị kinh doanh (KLTN-BVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Thach-Mai-Hoan.pdf1,66 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.