Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19921
Title: Hoàn thiện công tác kế toán thuế tại Công ty TNHH Hồng Thanh: Đề tài nghiên cứu khoa học
Authors: Trần, Thị Phương
Nguyễn, Thị Ánh Hoa (GVHD)
Keywords: Kế toán thuế
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
Abstract: Nghiên cứu đưa ra một số biện pháp khắc phục để giúp Công ty TNHH Hồng Thanh hoàn thiện hơn về tổ chức công tác kế toán thuế và các khoản phải nộp cùng một số giải pháp khác giúp cho công ty ngày càng đạt hiệu quả cao hơn.Đồng thời, em cũng mong muốn không chỉ hoàn thiện tổ chức công tác kế toán thuế và các khoản phải nộp của Công ty TNHH Hồng Thanh mà qua đó còn có thể giúp các doanh nghiệp khác có thêm những giải pháp nhằm cải thiện công ty của mình ngày càng phát triển.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19921
Appears in Collections:Kế toán - Quản trị kinh doanh (DTNCKH-BVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TranThiPhuong-NCKHSV.pdf2,08 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.