Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19920
Title: Hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại nhà máy luyện phôi thép chi nhánh công ty cổ phần thép Pomina: Đề tài nghiên cứu khoa học
Authors: Nguyễn, Thị Hoài
Nguyễn, Thị Đức Loan (GVHD)
Keywords: Kế toán tiêu thụ
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
Abstract: Mỗi doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển thì kinh doanh phải có hiệu quả. Muốn vậy doanh nghiệp phải có chiến lược kinh doanh đúng đắn và đạt được lợi nhuận.Yếu tố góp phần không nhỏ đến sự sống còn của doanh nghiệp chính là khâu tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá trên thị trường. Chỉ có tiêu thụ thì giá trị hàng hóa mới được thực hiện, lao động của toàn bộ doanh nghiệp mới được thừa nhận. Có thực hiện quản lý tốt về hàng hóa và tiêu thụ hàng hóa, doanh nghiệp mới có điều kiện bù đắp tất cả các chi phí đã bỏ ra trong suốt quá trình sản xuất và lưu thông hàng hóa, đảm bảo quá trình tái sản xuất giản đơn và thực hiện giá trị của lao động thặng dư - thu lợi nhuận quyết định tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19920
Appears in Collections:Kế toán - Quản trị kinh doanh (DTNCKH-BVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiHoai-NCKHSV.pdf14,93 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.