Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19916
Title: Sảm xuất túi nilon có khả năng tự phân huỷ: Đề tài nghiên cứu khoa học
Authors: Nguyễn, Thị Hồng Thuý
Trần, Thị Ngọc Thuỷ
Đặng, Thị Hà (GVHD)
Keywords: Túi nilon -- Phân huỷ
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19916
Appears in Collections:Công ghệ thực phẩm - Kỹ thuật hoá học (DTNCKH-BVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HongThuy-NgocThuy-NCKHSV.pdf3,38 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.