Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19915
Title: Một số nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay tín chấp tại ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn Thương Tín chi nhánh Vũng Tàu: Đề tài nghiên cứu khoa học
Authors: Đỗ, Thị Bích Hồng
Hồ, Thị Yến Ly
Keywords: Vay tín chấp
Ngân hàng thương mại
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
Abstract: Thông qua việc nhận diện và đo lường các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay tín chấp tại ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn Thương Tín chi nhánh Vũng Tàu, đề tài đã đưa ra được một số hàm ý có giá trị tham khảo cho ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Sải Gòn Thương Tín chi nhánh Vũng Tàu, để qua đó tạo được các thông tin hữu ích góp phần tăng cường công tác cho vay tín chấp dành cho khách hàng cá nhân trên địa bàn Vũng Tàu.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19915
Appears in Collections:Kế toán - Quản trị kinh doanh (DTNCKH-BVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bich-Hong-Yen-Ly-NCKH.pdf4,22 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.