Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19907
Title: Hoàn thiện công tác phân tích báo cáo tài chính
Authors: Phạm, Thị Phượng
Hồ, Thị Yến Ly
Keywords: Tài chính -- Phân tích báo cáo
Issue Date: 2019
Publisher: Hội Kế toán Kiểm toán Việt Nam
Series/Report no.: Tạp chí Kế toán & Kiểm toán tháng 10/2019;tr. 47-51
Abstract: Báo cáo tài chính là bức tranh toàn cảnh về tình hình tài chính của doanh nghiệp, việc phân tích báo cáo tài chính sẽ giúp cổ đông, nhà đầu tư, nhà quản trị doanh nghiệp thấy rõ thực trạng hoạt động sản xuất - kinh doanh, cũng như những rủi ro và triển vọng trong tương lai của doanh nghiệp. Qua đó, hỗ trợ các bên liên quan ra quyết định chính xác. Trên Cơ sở nghiên cứu công tác phân tích báo cáo tài chính tại Công ty cổ phần Thiết kế và xây lâp dầu khí Phú Sĩ, bài viết đề xuất những giải pháp hoàn thiện nội dung, phương pháp lập và phân tích báo cáo tài chính tại Công ty
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19907
ISSN: 1859-1914
Appears in Collections:Kế toán - Quản trị kinh doanh (Articles)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PTPhuong-YenLy.pdf4,98 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.