Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19905
Title: Các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân sự tại công ty TNHH Sonion Việt Nam II: Khoá luận tốt nghiệp
Authors: Trần, Thị Thu Hà
Đỗ, Thanh Phong (GVHD)
Keywords: Nguồn nhân lực
Quản lý nhân sự
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19905
Appears in Collections:Logistics

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tran-Thi-Thu-Ha.pdf1,16 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.