Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19900
Title: Phân tích tình hình tài chính công ty cổ phần chứng khoán SSI: Khoá luận tốt nghiệp
Authors: Lương, Hoàng Nam
Nghiêm, Phúc Hiếu (GVHD)
Keywords: Tài chính
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19900
Appears in Collections:Ngành Quản trị kinh doanh (KLTN-BVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Luong-Hoang-Nam.pdf995,89 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.