Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19898
Title: Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH TM & DV Chung Hải: Khoá luận tốt nghiệp
Authors: Vũ, Hồng Nhung
Nguyễn, Thị Anh Thư (GVHD)
Keywords: Kế toán doanh nghiệp
Kế toán tiêu thụ
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19898
Appears in Collections:Ngành Kế toán (KLTN-BVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vu-Hong-Nhung.pdf1,04 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.