Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19896
Title: Nâng cao hiệu quả quy trình cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp tại SHB chi nhánh Vũng Tàu: Khoá luận tốt nghiệp
Authors: Đỗ, Thị Thu Hiền
Phạm, Ngọc Khanh (GVHD)
Keywords: Ngân hàng thương mại
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19896
Appears in Collections:Ngành Quản trị kinh doanh (KLTN-BVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Do-Thi-Thu-Hien.pdf1,25 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.