Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19895
Title: Thực trạng và giải pháp nhằm hoàn thiện chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần phát triển Bà Rịa - Vũng Tàu ( Hodeco): Khoá luận tốt nghiệp
Authors: Hoàng, Thị Bích Truyền
Ngô, Thuý Lân (GVHD)
Keywords: Kế hoạch chiến lược
Kế hoạch kinh doanh
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19895
Appears in Collections:Ngành Quản trị kinh doanh (KLTN-BVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hoang-Thi-Bich-Truyen.pdf1,88 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.