Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19893
Title: Đánh giá sự hài lòng của khách hàng khi mua sắm tại chuỗi cửa hàng tiện lợi tại thành phố Vũng Tàu (Nghiên cứu trường hợp chuỗi cửa hàng tiện lợi VinMart + Vũng Tàu): Khoá luận tốt nghiệp
Authors: Phạm, Thị Ngọc Diệu
Phạm, Ngọc Khanh (GVHD)
Keywords: VinMart -- Đánh giá sự hài lòng
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19893
Appears in Collections:Ngành Quản trị kinh doanh (KLTN-BVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pham-Thi-Ngoc-Dieu.pdf1,49 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.