Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19884
Title: Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu: Luận văn thạc sĩ
Authors: Võ, Thị Thu Hồng (GVHD)
Phùng, Thị Duyên
Keywords: Nguồn nhân lực
Quản lý nhân sự
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
Abstract: Nguồn nhân lực của trường đại học - nơi đào tạo ra nguồn nhân lực cho xã hội - càng cần được quan tâm đào tạo và có chính sách, mô hình quản trị mới, phù hợp với xu thế của thời đại mới. Làm thế nào để trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu, thành viên của tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng, phát triển bắt kịp được với thời đại mới là câu hỏi luôn trăn trở của những nhà khoa học tâm huyết với nhà trường, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực tại đơn vị, góp phần thúc đẩy nhà trường bắt kịp xu hướng phát triển trong thời đại mới.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19884
Appears in Collections:Luận văn Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Phung-Thi-Duyen.pdf3,15 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.