Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19874
Title: Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty tàu dịch vụ Dầu khí: Luận văn thạc sĩ
Authors: Phạm, Thị Huyền (GVHD)
Trần, Trung Hiếu
Keywords: Nguồn nhân lực
Quản lý nhân sự
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
Abstract: Quản trị nguồn nhân lực có hiệu quả là vấn đề khó khăn và thử thách lớn nhất đối với các doanh nghiệp,sự biến động mạnh mẽ của môi trường kinh doanh và yêu cần phải đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân viên trong nền kinh tế thị trường đòi hỏi các quản trị gia Việt Nam phải nắm vững được những kỹ năng mới về quản trị con người. Đề tài “Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực của công ty Tàu Dịch vụ Dầu khí ” quản trị nguồn nhân lực đối với sự tồn tại và phát triển công ty, đầu tư nguồn nhân lực mạnh, có đủ điều kiện để áp dụng được các yêu cầu đặt ra trong giai đoạn mới, đóng góp một phần công sức của mình cho sự phát triển không ngừng của PTSC Marine.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19874
Appears in Collections:Luận văn Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tran-Trung-Hieu.pdf2,42 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.