Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19870
Title: Một số biện pháp nhằm bồi dưỡng năng lực nhằm giải quyết vấn đề cho sinh viên trong dạy học Vật lý đại cương: Nghiên cứu khoa học
Authors: Nguyễn, Thị Thanh Huyền
Keywords: Vật lý đại cương -- Nghiên cứu khoa học
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19870
Appears in Collections:Công nghệ thông tin (DTNCKH-BVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen-Thi-Thanh-Huyen.pdf1,62 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.