Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19848
Title: Nghiên cứu xây dựng quy trình chiết tách cao chiết từ lá cây ngải cứu trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Đề tài nghiên cứu khoa học
Authors: Lê, Bảo Quỳnh Hương
Nguyễn, Quang Thái (HDKH)
Keywords: Cây ngải cứu
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19848
Appears in Collections:Viện Kỹ thuật - Kinh tế biển (DTNCKH-BVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Le-Bao-Quynh-Huong.pdf3 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.