Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19847
Title: Ảnh hưởng của nhận thức rủi ro đến ý định mua bảo hiểm gián đoạn kinh doanh: Vai trò điều tiết của Công ty Bảo hiểm
Authors: Nguyễn, Quang Thu
Nguyễn, Tấn Trung
Hà, Kiên Tân
Trần, Nha Ghi
Keywords: Rủi ro -- Nhận thức
Bảo hiềm -- Kinh doanh
Issue Date: 2018
Publisher: Bộ Kế hoạch và đầu tư
Series/Report no.: Kinh tế và dự báo, số 30, tháng 10/2018;tr. 22-26
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19847
Appears in Collections:Viện Quản lý - Kinh doanh (Articles)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tran-Nha-Ghi.pdf211,48 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.