Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19840
Title: Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo theo học chế tín chỉ tại trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
Authors: Lê, Văn Quốc
Keywords: Giáo dục đại học -- Chất lượng đào tạo
Issue Date: 2018
Publisher: Hiệp hội Thiết bị giáo dục Việt Nam
Series/Report no.: Tạp chí Thiết bị giáo dục, số 182;tr. 69-70
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19840
Appears in Collections:TT Đào tạo đại cương(Articles)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Le-Van-Quoc.pdf698,97 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.