Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19834
Title: Các nhân tố ảnh hưởng đến nguồn nhân lực dịch vụ Logistics tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Authors: Đỗ, Thanh Phong
Keywords: Logistics -- Nguồn nhân lực
Issue Date: 2019
Publisher: Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Series/Report no.: Thông tin Khoa học công nghệ, Số 1 (2019);tr. 18-22
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19834
Appears in Collections:Viện Kỹ thuật - Kinh tế biển (Articles)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Do-Thanh-Phong2.pdf4,08 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.