Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19831
Title: Chất lượng tăng trưởng của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam - Nhìn từ góc độ kinh tế
Authors: Phạm, Ngọc Khanh
Keywords: Kinh tế -- Tăng trưởng
Vùng kinh tế trọng điểm
Issue Date: 2019
Publisher: Bộ Kế hoạch và đầu tư
Series/Report no.: Kinh tế và dự báo, số 24, tháng 08/2019;tr. 3-7
Abstract: Mục tiêu của bài viết là phân tích, đánh giá chất lượng tăng trưởng kinh tế của Vùng Kinh tế trọng điểm (KTTĐ) phía Nam nhìn từ góc độ kinh tế giai đoạn 2013-2017. Kết quả cho thấy, tăng trưởng của vùng có xu hướng chậm lại và thiếu bền vững; tỷ trong đóng góp của nhân tố tổng hợp (TFP) trong GRDP có xu hướng giảm, chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh trong điều kiện hội nhập chưa cao; chuyển dịch cơ cấu nội bộ các ngành kinh tế còn chậm. Từ đó đề xuất một số giải pháp để nâng cao chất lượng tăng trưởng của vifng KTTĐ phía Nam.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19831
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Viện Quản lý - Kinh doanh (Articles)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pham-Ngoc-Khanh.pdf4,25 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.