Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19824
Title: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại công ty TNHH làng Bình An: Khoá luận tốt nghiệp
Authors: Nguyễn, Thị Ngọc
Nguyễn, Thị Ánh Hoa (GVHD)
Keywords: Kế toán -- Khoá luận tốt nghiệp
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu. Viện Quản lý - Kinh doanh
Abstract: Ngày nay nước ta đang trong giai đoạn hội nhập với các nước trong khu vực và cả thế giới. Thêm vào đó việc hội nhập thế giới là một sự kiện rất quan trọng, cơ hội hết sức thuận lợi cho Việt Nam nhưng cũng là thách thức lớn đối với các doanh nghiệp. Trong nền kinh tế thị trường ấy, muốn thích ứng và đứng vững được yêu cầu đề ra cho các doanh nghiệp là phải vận động hết mình, sáng tạo trong công tác quản lý, tăng năng suất, nâng cao chất lượng sản phẩm, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19824
Appears in Collections:Ngành Kế toán (KLTN-BVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen-Thi-Ngoc.pdf2,21 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.