Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19818
Title: Hệ thống điều khiển nhà thông minh: Đồ án tốt nghiệp
Authors: Lê, Văn Hiếu
Châu, Nguyễn Ngọc Lan (GVHD)
Keywords: Hệ thống điều khiển
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu. Viện CNTT - Điện Điện tử.
Abstract: Đề cập đến khái niệm nhà thông minh, những thành phần cơ bản nhất của một hệ thống nhà thông minh. Ngoài ra còn trình bày tình hình phát triển của lĩnh vực nhà thông minh trong và ngoài nước. Cuối cùng dựa trên những kiến thức đó phân tích, lựa chọn phương pháp thực hiện đề tài.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19818
Appears in Collections:Điện - Điện tử (DATN-BVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Le-Van-Hieu.pdf2,48 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.