Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19816
Title: Hệ thống quản lý hệ thống máy tính áp dụng cho các cơ quan trường học: Đồ án tốt nghiệp
Authors: Lê, Đức Anh Tuấn
Phan, Ngọc Hoàng (GVHD)
Keywords: Hệ thống máy tính
Kỹ thuật máy tính
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu. Viện CNTT - Điện Điện tử.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19816
Appears in Collections:Ngành Công nghệ thông tin (DATN-BVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Le-Duc-Anh-Tuan.pdf3,53 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.