Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19806
Title: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến động lực giảng dạy của giảng viên trường đại học Bà Rịa-Vũng Tàu: Luận văn thạc sĩ
Authors: Phan, Ánh Trúc
Nguyễn, Quang Vinh (GVHD)
Keywords: Giáo dục -- Phương pháp giảng dạy
Giáo dục Đại học
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu.
Abstract: Động lực giảng dạy là một trong những mắt xích quan trọng trong chuỗi làm việc tận tâm cống hiến nhằm đạt đƣợc mục tiêu của tổ chức, “Nghiên cứu các yếu tố ảnh hƣởng đến động lực giảng dạy của giảng viên Trƣờng Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu” đƣợc thực hiện nhằm đánh giá các yếu tố tác động đến động lực giảng dạy của giảng viên Trƣờng Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu. Đề tài đƣợc thực hiện với phƣơng pháp nghiên cứu định tính kết hợp với phƣơng pháp nghiên cứu định lƣợng với dữ liệu phân tích thu đƣợc qua khảo sát 150 giảng viên bằng phần mềm SPSS. Kết quả nghiên cứu đã xác định đƣợc 5 yếu tố ảnh hƣởng, trong đó, Mối quan hệ với đồng nghiệp là yếu tố ảnh hƣởng mạnh nhất; kế đó là yếu tố Lãnh đạo trực tiếp; tiếp theo là yếu tố Đào tạo và phát triển, yếu tố Thái độ của sinh viên, và cuối cùng là yếu tố Sự công nhận có ảnh hƣởng yếu nhất đến động lực của giảng viên Trƣờng Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu. Từ kết quả nghiên cứu, một số hàm ý quản trị liên quan cũng đƣợc giới thiệu.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19806
Appears in Collections:Luận văn Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Phan-Anh-Truc.pdf1,15 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.