Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19803
Title: Các nhân tố tác động đến hiệu quả chống thất thu thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu: Luận văn thạc sĩ
Authors: Nguyễn, Thị Thanh Thuý
Trần, Trọng Khuê (GVHD)
Keywords: Thuế -- Bà Rịa Vũng Tàu
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu.
Abstract: “Các nhân tố tác động đến hiệu quả chống thất thu thuế Giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu” được thực hiện nhằm khảo sát trên 279 cán bộ công chức ngành thuế công tác tại Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và áp dụng cả 2 phương pháp nghiên cứu là: phương pháp nghiên cứu định tính và phương pháp nghiên cứu định lượng. Thời gian nghiên cứu khảo sát từ tháng 01/2018 đến tháng 06/2018, dữ liệu thứ cấp được thu nhập trong giai đoạn từ 2015-2017 tại Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu..
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19803
Appears in Collections:Luận văn Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen-Thi-Thanh-Thuy.pdf961,94 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.