Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19799
Title: Một số giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại xí nghiệp vận tải biển & công tác lặn:Luận văn thạc sĩ
Authors: Lê, Công Minh
Nguyễn, Thành Long (GVHD)
Keywords: Nguồn nhân lực
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu.
Abstract: Quản lý nguồn nhân lực được công nhận là một trong những công cụ quan trọng nhất để tăng hiệu quả của đời sống doanh nghiệp, và thuật ngữ "quản lý nguồn nhân lực" được xem xét trong nhiều lĩnh vực như: kinh tế và thống kê, và cũng được thực hiện trong các lĩnh vực tâm lý. Về trách nhiệm nhân sự, hệ thống quản lý nhân sự cung cấp các phƣơng pháp làm việc liên tục nhằm cải tiến đội ngũ nhân viên để giúp họ sử dụng khoa học công nghệ trong và ngoài nƣớc để tăng năng xuất lao động và hiệu quả lao động.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19799
Appears in Collections:Luận văn Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Le-Cong-Minh.pdf756,52 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.