Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19797
Title: Một số giải pháp xây dựng thương hiệu du lịch địa phương huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu: Luận văn thạc sĩ
Authors: Dương, Quốc Tế
Đặng, Thanh Vũ (GVHD)
Keywords: Du lịch -- Côn Đảo -- Bà Rịa Vũng Tàu
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu.
Abstract: “Một số giải pháp xây dựng thương hiệu du lịch địa phương huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu” tác giả đi nghiên cứu các yếu tố tác động đến xây dựng thương hiệu du lịch địa phương huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông qua mô hình nghiên cứu 5 thành phần trụ cột cấu thành thương hiệu du lịch địa phương để phân tích đưa ra định hướng phát triển thương hiệu và các giải pháp xây dựng thương hiệu du lịch địa phương.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19797
Appears in Collections:Luận văn Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Duong-Quoc-Te.pdf1,35 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.