Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19793
Title: Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại tổng công ty CP đầu tư phát triển xây dựng: Luận văn thạc sĩ
Authors: Trần, Văn Đạt
Đinh, Phi Hổ (GVHD)
Keywords: Quản lý dự án
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu.
Abstract: Nêu lên thực trạng công tác quản lý dự án, đưa ra những nhận xét đánh giá về công tác quản lý dự án đầu tư của Doanh nghiệp trong thời gian vừa qua, chỉ ra những thành công cũng như tồn tại hạn chế mà từ đó sẽ đưa ra các giải pháp hoàn thiện. Ở phần cuối của bài luận văn là những giải pháp hoàn thiện cụ thể để khắc phục những hạn chế trong công tác quản lý dự án để thực hiện đầu tư các dự án một cách hiệu quả. Sự thực hiện đầu tư hiệu quả đó góp phần vào quá trình tăng trưởng trong thời gian tới của Tổng Công ty.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19793
Appears in Collections:Luận văn Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8.Tran-Van-Dat.pdf1,1 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.