Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19792
Title: Các yếu tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP phát triển TP HCM - HDBANK Chi nhánh Vũng Tàu: Luận văn thạc sĩ
Authors: Trần, Kiên Nghị
Nguyễn, Thành Long (GVHD)
Keywords: Ngân hàng thương mại
Tín dụng ngân hàng
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19792
Appears in Collections:Luận văn Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8.Tran-Kien-Nghi.pdf2,84 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.