Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19779
Title: Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kiên Long - chi nhánh Vũng Tàu: Luận văn thạc sĩ
Authors: Đỗ, Viết Thuận
Vũ, Văn Đông (GVHD)
Keywords: Ngân hàng thương mại
Tín dụng ngân hàng
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu.
Abstract: Đề tài “Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần kiên long - chi nhánh vũng tàu ” được thực hiện nhằm đánh giá các nhân tố tác động đến quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng Kiên Long, chi nhánh Vũng Tàu. Bằng phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng, khảo sát với cỡ mẫu là 198 bao gồm lãnh đạo, nhân viên kinh doanh tín dụng, nhân viên thẩm định, kiểm soát viên, khách hàng sử dụng sản phẩm của ngân hàng. Kết quả nghiên cứu cho thấy có 6 nhân tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng Kiên Long: Thông tin tín dụng (β = 0.389); Chính sách tín dụng (β = 0.258); Nhân tố khách hàng (β = 0.173); Xếp hạng tín dụng (β = 0.154); Nhân tố khách quan (β = 0.128); Quy trình cấp tín dụng (β = 0.097). Như vậy, các giả thuyết nghiên cứu H1, H2, H3, H4, H5 và H6 đều được chấp nhận tại mức ý nghĩa 1%, 5% và 10%. Từ kết quả nghiên cứu, đề tài đã đưa ra một số hàm ý quản trị để cãi thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thông qua 06 nhân tố tác động đã nêu trên. Ngoài ra tác giả cũng đã đưa ra một số hạn chế của đề tài và đề xuất hướng nghiên cứu tiếp theo trong tương lai.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19779
Appears in Collections:Luận văn Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Do-Viet-Thuan.pdf1,07 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.