Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19761
Title: Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học các môn Lý luận chính trị ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay
Authors: Võ, Minh Hùng
Keywords: Political reasoning
Lí luận chính trị
Issue Date: 2019
Publisher: Tạp chí Lí luận. Bộ Giáo dục & Đào tạo
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt, Kỳ 2 tháng 05/2019;tr. 296-301
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19761
ISSN: 2354-0753
Appears in Collections:TT Đào tạo đại cương(Articles)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vo-Minh-Hung.pdf1,08 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.