Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19744
Title: Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp theo thông tư 107/2017/TT-BTC và sự tiếp cận chuẩn mực kế toán công quốc tế (IPSAS)
Authors: Nguyễn, Thị Anh Thư
Keywords: Kế toán hành chính sự nghiệp
Issue Date: 2019
Publisher: Tài chính
Series/Report no.: Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc tế;tr. 306-308
Abstract: Hội nhập kinh tế quốc tế là xu hướng tất yếu của các quốc gia và Việt Nam không ngoại lệ. Hội nhập kinh tế quốc tế cũng có nghĩa là hội nhập về tất cả các lĩnh vực kể cả kế toán. Thông tư 107/2017/TT-BTC, ban hành ngày 10/10/2017 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2018, đã kế thừa những điểm mạnh và khắc phục những điểm yếu của Quyết định19/2006/QĐ-BTC. Thông tư 107/2017/TT-BTC đã có những thay đổi rõ rệt về nhiều nội dung phù hợp với Chuẩn mực kế toán (CMKT) công quốc tế (IPSAS), làm tiền đề để ngày càng tiến sát hơn các quy định kế toán quốc tế. Bài viết trình bày những điểm phù hợp giữa nội dung của Thông tư 107/2017/TT-BTC với IPSAS và đưa ra những nhận định, nhằm tăng cường sự hài hòa giữa kế toán công Việt Nam với kế toán quốc tế.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19744
ISBN: 9786047920921
Appears in Collections:Kỷ yếu - Hội thảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Anh-Thu.pdf211,71 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.