Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19738
Title: Chính sách kinh tế nhiều thành phần trong tác phẩm "Thường thức chính trị " của Hồ Chí Minh - Sự kế thừa và vận dụng của Đảng ta trong quá trình đổi mới
Authors: Lê, Kinh Nam
Keywords: Kinh tế -- Quan điểm
Issue Date: 2019
Publisher: Trường ĐH Khoa học Huế
Series/Report no.: Kỷ yếu Hội thảo khoa học;tr. 97-104
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19738
Appears in Collections:TT Đào tạo đại cương(Articles)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Chinh-sach-kt-nhieu-thanh-phan.pdf401,61 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.