Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19703
Title: Giáo trình: Công nghệ lạnh thuỷ sản
Authors: Trần, Đức Ba (ch.b)
Nguyễn, Văn Tài
Trần, Thu Hà
Keywords: Thuỷ sản -- Bảo quản lạnh
Issue Date: 2009
Publisher: ĐH Quốc gia Tp Hồ Chí Minh
Citation: Tái bản lần thứ 2, có sửa chữa bổ sung
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19703
Appears in Collections:Công nghệ thực phẩm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GT-Cong-nghe-lanh-thuy-san-P.1.pdf30,89 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
GT-Cong-nghe-lanh-thuy-san-P.2.pdf43,21 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.