Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19225
Title: Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng vận dụng kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp kinh doanh thuộc lĩnh vục Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn trên địa bàn thành phố Bà Rịa
Authors: Nguyễn, Thị Đức Loan
Lê, Ngọc Đoan Trang
Keywords: Kế toán quản trị
Kế toán chi phí
Issue Date: 2018
Publisher: Tạp chí Kế toán & Kiểm toán
Series/Report no.: Tạp chí Kế toán & Kiểm toán số 11 (182);tr. 46-49
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19225
ISSN: 1859-1914
Appears in Collections:Kế toán - Quản trị kinh doanh (Articles)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen-Thi-Duc-Loan.pdf325,2 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.