Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19192
Title: Xây dựng tiến trình dạy học theo mô hình dạy học dựa trên vấn đề ở một số nội dung phần vật lý hạt nhân nhằm phát triển tư duy sáng tạo cho sinh viên: Đề tài nghiên cứu khoa học
Authors: Nguyễn, Thị Thanh Huyền
Keywords: Dạy hoc -- Cơ sở lí luận
Phát triển tư duy sáng tạo
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19192
Appears in Collections:TT Phát triển KNM

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen-Thi-Thanh-Huyen.pdf1,08 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.