Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19171
Title: Đề xuất giải pháp phát triển hệ thống giáo dục mở tại Việt Nam
Other Titles: PROPOSED SOLUTIONS TO DEVELOP THE SYSTEM EDUCATION OPEN IN VIETNAM
Authors: Phạm, Thị Phượng
Keywords: Giáo dục mở
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Hệ thống giáo dục mở trong bối cảnh tự chủ giáo dục và hội nhập quốc tế;tr 188-196
Abstract: Đối với các quốc gia đổi mới hay cải cách giáo dục luôn là yêu cầu thường xuyên, bức thiết nếu không muốn bị tụt hậu trong cuộc chạy đua phát triển diễn ra ngày càng gay gắt. bởi thực tế lịch sử đã chứng minh một quy luật là không có một sự tiến bộ và thành đạt của một quốc gia nào mà lại tách rời ra khỏi sự tiến bộ và thành đạt của quốc gia đó trong lĩnh vực giáo dục. Đặc biệt trong thời kỳ nền kinh tế thị trường thì yêu cầu đổi mới, cải cách và nâng cao chất lượng giáo dục ngày càng trở nên bức thiết. Đối với Việt Nam, vấn đề về đổi mới căn bản, toàn diện về giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu về công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Giáo dục nước ta có vai trò quan trọng trong việc nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh chính trị của đất nước. Chính vì vậy, việc nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, chính sách thúc đẩy tài nguyên giáo dục mở đại học Việt Nam được đặt ra như một yêu cầu cấp thiết.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19171
Appears in Collections:Kỷ yếu - Hội thảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pham-Thi-Phuong1.pdf253,22 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.