Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19162
Title: Vẽ kỹ thuật cơ khí - Tập 2 (Đã được hội đồng môn học của Bộ Giáo dục và đào tạo thông qua dùng làm tài liệu giảng dạy trong các trường đại học kỹ thuật)
Authors: Trần, Hữu Quế (ch.b)
Đặng, Văn Cứ
Nguyễn, Văn Tuấn
Keywords: Cơ khí -- Vẽ kĩ thuật
Issue Date: 2002
Publisher: Giáo dục
Citation: Tái bản lần thứ 7
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19162
Appears in Collections:Công nghệ cơ khí

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ve-ky-thuat-co-khi-T2.pdf7,61 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.