Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19129
Title: Phân tích lựa chọn mô hình tàu vỏ thép đánh bắt cá xa bờ khu vực thành phố Hồ Chí Minh
Authors: Nguyễn, Đức Quý
Keywords: Tàu vỏ thép
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu.
Abstract: Đóng mới tàu cá hiện đại cần tập trung phát triển các tàu sử dụng vật liệu mới (vỏ thép, vỏ compozite...) và lắp máy mới. Phát triển đội tàu cá hiện đại cần được thực hiện theo hướng tiến tới xây dựng các nghiệp đoàn đánh cá hoạt động theo hình thức công nghiệp Bài báo đưa ra phân tích, lựa chọn mô hình tàu cá vỏ thép nghề vây câu cho thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở tổng hợp các ưu điểm của các từ các tàu cá dân gian đã thống kê, sau đó tiến hành tính toán các thông số cơ bản cho tàu mẫu. Kết luận tác giả đưa ra thông số kỹ thuật cho tàu đánh bắt cá xa bờ tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19129
Appears in Collections:Kỷ yếu - Hội thảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen-Duc-Quy.pdf389,87 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.