Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19100
Title: Hệ thống kiểm soát nội bộ trong quản trị rủi ro tại ngân hàng thương mại
Other Titles: System of internal controls risk management in commercial banks
Authors: Đỗ, Thị Bích Hồng
Hồ, Thị Yến Ly
Keywords: Kiểm toán nội bộ
Issue Date: 2018
Publisher: Tài chính
Series/Report no.: Kỷ yếu hội thảo khoa học Quốc tế;tr. 207-216
Abstract: Kiếm soát nội bộ (KSNB) trong quản trị rủi ro tại các NHTM trên thế giới đã áp dụng từ lâu, hoạt động này cho thấy được ưu điếm của việc kiếm soát nội bộ đoi với quản lý của Ngăn hàng thương mại (NHTM). Trong những năm gần đây, các NHTM Việt Nam cũng đang từng bước áp dụng KSNB trong quản trị rủi ro.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19100
Appears in Collections:Kỷ yếu - Hội thảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
YenLy-BichHong.pdf336,67 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.