Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19094
Title: Quan điểm kinh tế nhiều thành phần trong chính sách kinh tế mới của Lênin, sự vận dụng của Đảng ta trong quá trình đối mới đất nước.
Authors: Lê, Kinh Nam
Keywords: V.LLênin -- Chính sách kinh tế
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Khoa học Huế
Series/Report no.: Kỷ yếu hội thảo khoa học;tr. 299-309
Abstract: Đưa ra và luận giải những nội dung căn bản kinh tế nhiềụ thành phần trong chính sách kinh tế mới của. V.LLênin, đồng thời chỉ rõ ý nghĩa to lớn của nó không chỉ đối với công cuộc khôi phục và phát triển kinh tế ở nước Nga Xôvịêt đầu những năm 20 của thế kỷ XX, mà còn đối với công cuộc phát triển kinh tế ở Việt Nam mong những năm đổi mới Tác giả đã khắng định chủ trương phát triển nền kinh tế nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa mà Đảng ta đã đề ra là trên tinh thần vận dụng sáng tạo chính sách kinh tế mới của V.I.Lênin, đâv là sự vận dụng đúng đắn và cần thiết để từng bước phát triển kinh tế - xã hội của nước ta.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19094
Appears in Collections:Kỷ yếu - Hội thảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Le-Kinh-Nam-3.pdf808,05 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.