Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19092
Title: Một số giải pháp cho du lịch Vũng Tàu trước cách mạng công nghiệp 4.0
Other Titles: Some solutions to tourism Vung Tau before the industrial revolution 4.0
Authors: Lê, Kinh Nam
Keywords: Công nghiệp 4.0
Du lịch -- Bà Rịa Vũng Tàu
Issue Date: 2017
Publisher: ĐH Quốc gia Tp Hồ Chí Minh.
Series/Report no.: Kỷ yếu hội thảo khoa học;tr. 62-67
Abstract: Nhìn vào ưu thế về phát triển du lịch của thành phố Vũng Tàu, có thể thấy doanh thu du lịch hàng năm của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là chưa tương xứng với tiềm năng. Để du lịch Vũng Tàu hội nhập phát triển bền vững trong cách mạng công nghiệp 4.0, chúng tôi đề xuất một số giải pháp cụ thể: một là, tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4; hai là, cần xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng, có chất lượng cao, nhất là du lịch núi - biển; ba là, đẩy mạnh liên kết và tăng cường hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch; bốn là, là xây dựng môi trường du lịch văn minh, thân thiện và an toàn; năm là, liên kết các loại hình du lịch và các cụm du lịch trong tỉnh; sáu là, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực du lịch có chất lượng nhằm bảo đảm tính chuyên nghiệp trong việc phục vụ khách du lịch.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19092
ISSN: 978-604-73-5980-6
Appears in Collections:Kỷ yếu - Hội thảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Le-Kinh-Nam.pdf413,7 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.