Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19057
Title: Đề nghị giao kết hợp đồng trong bộ luật dân sự 2015 và công ước viên 1980 về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế
Authors: Nguyễn, Thị Diễm Hường
Hoàng, Như Thái
Keywords: Hợp đồng dân sự
Hợp đồng mua bán
Issue Date: 2018
Publisher: Tạp chí Công thương
Series/Report no.: Tạp chí Công thương số 7;tr. 56-60
Abstract: Việc Việt Nam trở thành thành viên của Công ước Viên về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế 1980 (viết tắt là CISG - Convention on Contracts for the International Sale of Goods) có ý nghĩa vô cùng to lớn, nhằm thúc đẩy quan hệ thương mại quốc tế giữa Việt Nam và các nước thành viên Công ước. Trong xu thế đó, việc hài hòa hóa giữa pháp luật Việt Nam và Công ước Viên về hợp đồng là điều không thể tránh khỏi. Trong phạm vi bài viết này, tác giả chỉ đề cập đến một giai đoạn vô cùng quan trọng để hình thành quan hệ hợp đồng, đó là đề nghị giao kết hợp đồng. Đề nghị giao kết hợp đồng được hiểu một cách đơn giản và phổ biến là việc một bên chủ thể bày tỏ ý chí với bên còn lại về mong muốn, nguyện vọng được giao kết hợp đồng. Đây là giai đoạn khởi đầu cho việc thiết lập mối quan hệ pháp lý giữa các chủ thể trong quan hệ hợp đồng. Liên quan đến đề nghị giao kết hợp đồng, Bộ luật Dân Sự Việt Nam qua các thời kỳ đều có những quy định tương đối cụ thể. Trong tương quan với các quy định của Công ước Viên về đề nghị giao kết hợp đồng, pháp luật dân sự Việt Nam có những điểm tương đồng và khác biệt. Trên cơ sở đó, tác giả có những phân tích và kiến nghị.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19057
ISSN: 0866-7756
Appears in Collections:TT Đào tạo đại cương(Articles)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DiemHuong.pdf479,75 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.