Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19056
Title: Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0
Other Titles: Competitive capacity building solutions for listed enterprises in Vietnam in the industrial times 4.0
Authors: Phạm, Thị Phượng
Keywords: Công nghiệp 4.0
Issue Date: 2017
Publisher: Đà Nẵng
Series/Report no.: Hội thảo quốc gia khoa học quản trị và kinh doanh lần thứ VI COMB 2017;tr. 109-112
Abstract: Trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh đóng vai ừò vô cùng quan trọng và được coi là động lực của sự phát triển của mỗi doanh nghiệp nói riêng và của nền kinh tế nói chung. Cạnh tranh là động lực thúc đẩy sự phát triển của mọi thành phần kinh tế, góp phần xoá bỏ những độc quyền, bất hợp lý, bất bình đẳng trong kinh doanh. Kết quả của quá trình cạnh tranh sẽ quyết định doanh nghiệp nào tiếp tục tồn tại và phát triển còn doanh nghiệp nào sẽ bị phá sản và giải thể. Do đó, vấn đề nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp đã trở thành một vấn đề quan trọng mà bất cứ doanh nghiệp nào cũng quan tâm.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19056
ISSN: 9786048427153
Appears in Collections:Kỷ yếu - Hội thảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhamThiPhuong.pdf245,33 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.