Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19050
Nhan đề: Institution with Economics and Development
Tác giả: Le, Si Tri
Từ khoá: Institution
Economics
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: IOSR Journal o f Business and Management
Tùng thư/Số báo cáo: Volume 20, Issue 6. Ver. VII. (June. 2018);PP 63-65
Tóm tắt: The core elements o f development, also known as the dynamics of a nation's development, are emphasized in two main concepts, namely: institution and economics. These are the two basic factors that affect the development of a country, which promotes or hinders the development of that country
Định danh: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19050
ISSN: 2319-7668
Bộ sưu tập: Viện Đào tạo Quốc tế và Sau Đại học (Articles)

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Lesitri.pdf265,26 kBAdobe PDFHình minh họa
 Đăng nhập để xem toàn văn


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.