Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19047
Title: Lý thuyết mạch - Tập 2: Sách được dùng làm giáo trình cho sinh viên đại học và cao đẳng kỹ thuật
Authors: Phương, Xuân Nhàn
Hồ, Anh Túy
Keywords: Mạch điện
Issue Date: 2008
Publisher: Khoa học kỹ thuật
Citation: In lần thứ 6, có chỉnh sửa và bổ sung.
Abstract: Đồ thị bode, cực tuyến tính tương hổ, cực tuyến tính không tương hổ, ứng dụng, tổng hợp mạch, phương pháp tổng quát tổng hợp mạch tích cực RC.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19047
Appears in Collections:Điện - Điện tử

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LythuyetmachT2.pdf13,1 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.