Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19040
Title: Giải pháp đào tạo nguồn nhân lực du lịch tại các trường cao đẳng và trung cấp đáp ứng yêu cầu thực hiện thoả thuận thừa nhận lẫn nhau (MRA-TP)
Authors: Hà, Nam Khánh Giao
Yi, Kim Quang
Keywords: Du lịch -- Nguồn nhân lực
Issue Date: 2017
Publisher: Hà Nội
Series/Report no.: Hội thảo khoa học toàn quốc;tr. 263-272
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19040
Appears in Collections:Du lịch - Sức khỏe (Articles)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
YiKimQuang2.pdf2,77 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.