Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19039
Title: Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực du lịch ở Đồng bằng Sông Cửu long, thực trạng và giải pháp
Other Titles: Improving the quality of human resource training in Mekong delta, actual situation and solutions
Authors: Yi, Kim Quang
Keywords: Du lịch -- Nguồn nhân lực
Issue Date: 2017
Series/Report no.: Kỷ yếu hội thảo khoa học;tr. 136-141
Abstract: Chất lượng đào tạo nguồn nhân lực du lịch là yếu tố cốt lõi mang tính quyết định sự phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và khi Việt Nam chính thức trở thành thành viên của cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC). Đông bằng Sông Cửu long (ĐBSCL) trong bối cảnh chung của giai đoạn hội nhập ngày càng sâu và rộng bên cạnh những cơ hội là muôn vàn thách thức, cần có những giải pháp đồng bộ và hiệu quả cho vấn đề đào tạo nguồn nhân lực du lịch hội đu yếu tố về "chất" và "lượng" đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch là khâu đột phá nhằm gia tăng khả năng cạnh tranh và nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch của vùng.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19039
Appears in Collections:Kỷ yếu - Hội thảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
YiKimQuang.pdf1,89 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.