Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/18979
Title: Một sô giải pháp nhằm phát huy vai trò nguồn nhân lực trong phát triển kinh tế biển ở việt Nam hiện nay
Authors: Lê, Thị Hiếu Thảo
Keywords: Nguồn nhân lực -- Việt Nam
Kinh tế biển -- Việt Nam
Issue Date: 2017
Publisher: Tạp chí Công thương
Series/Report no.: Số 4+5 tháng 4/2017;tr. 67-72
Abstract: Việi Nam có thế mạnh và có nhiều điều kiện thuận lợi để phái triển kinh tế biển. Phái triển kinh tế biển gắn với phát triển kinh tế trong tiến trình công nghiêp hóa, hiện đai hóa đang là một trong những vấn đề chiến lược được ưu liên hàng đầu ở nước ta. Để thực hiện được nhiệm vụ này, nguồn nhân lực đóng một vai trò hết sức quan trọng, có tính quyết định. Bằng phương pháp phân tích thống kê, bài viết tập trung phân tích vai trò, tác động cùa nguồn nhân lực đối với sự phát triển của kinh tế biển Việt Nam, Kết quả cho thấy, việc nhìn nhận vai trò và phát huy nhân tố này thời gian qua ở nước ta còn nhiều hạn chế, chưa khai thác được hết tiềm năng, đặc biệt là khi dân số đang ở giai đoạn cơ cấu ‘'dân số vàng”. Từ dó, bài viết kiên nghị một số giải pháp cơ bản nhằm khắc phục tình trạng này trong thời gian sắp tới.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/18979
ISSN: 866-7756
Appears in Collections:TT Phát triển KNM

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hieu-Thao-TCCTt4.pdf560,74 kBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.